***

Shinsai (1764?-1820)

Surimono
Signature: Ry˘ry˘kyo (?) Shinsai

>